موشهاتا20باردرروزباهم آمیزش می کنند.

سکس بهترین وایمنترین آرامبخش است واثرآن20برابروالیوم است.

درازای هریک صفحه بامحتوای عادی تقریبا"5 صفحه پورنوگرافی روی اینترنت هست.

ریش مردانی که بصورت مکررسکس دارندسریعتررشدمی کند.

خفاشهای مذکربیشترین درصدهمجنس گرایی رادرمیان پستانداران دارامی باشند.

فورمیکوفیلی یک جورفتیش است که مبتلایان به آن دوست دارندمورچه وسایرحشرات روی آلت تناسلی آنهاراه برود.

درجزیره گوام مردانی هستندکه شغلشان سفربه مناطق مختلف جزیره وازاله بکارت اززنانی است که به خاطردریافت اولین لذت جنسی زندگیشان به این مردان پول می پردازند.

طبق قانونی درهنگ کنگ زنانی که شوهرشان به آنهاخیانت می کنندحق دارندمردرابکشندولی این کاربایدبادست خالی انجام شود.

درقوانین قدیم یونان گاهی مردانی راکه به زنانشان خیانت می کردندبه مکانی عمومی می بردند،موهای زهارشان رامی زدندودرمقعدشان یک تربچه بزرگ فرومی کردند.

درهندوستان خرج یک فاحشه ازخرج یک کاندوم کمتراست.

زنانی که داستانهای عشقی می خواننددوبرابردیگرزنهاسکس دارند.

به طورمتوسط آدمهادوهفته ازعمرشان راصرف بوسیدن می کنند.

یک نوع کاندوم هست که نامش راازرامسس،فرعون مصر،گرفته اند.جناب رامسس160فرزندداشت.

به طورمتوسط مردان هر7ثانیه یک باربه سکس فکرمی کنند.

زنی که صاحب رکوردبیشترین تعدادفرزنداست69فرزندزاییده است.

رکوردثبت شده جوانترین والدین دنیامتعلق به یک زوج چینی درحدودسال1910میلادی است که9ساله و10ساله بودند.

25درصدزنان فکرمی کنندکه مردان پولدارسکسی ترهستند.

بعضی ازشیرهاتا50باردرروزآمیزش می کنند.

تنهاموجوداتی که به صرف لذت بردن سکس دارندعبارت ازانسانها،میمونهای بونوبوودولفینهامی باشند.

دراندونزی می شودکسانی راکه درحین استمناءدستگیرشوندگردن زد.

هرروزدردنیادرحدود120میلیون آمیزش رخ می دهد.

اوج لذت جنسی خوکهاتا30دقیقه به درازامی کشد.

طبق تحقیقات،درغرب معمولترین فتیشها(اشیایااعضای غیرمعمول که باعث تحریک جنسی می شوند)عبارتندازپاوکفش.

یک دقیقه بوسیدن26کالری می سوزاند.

تنها17درصدزنان درطی نزدیکی به اوج لذت جنسی می رسند.

طبق تحقیقی که ازصاحبان مغازه های لوازم سکس انجام شد،محبوبترین مزه شورتهای خوردنی مزه گیلاس است.