ازقدیم تاکنون،مردم براین باورندکه مردهادرروابط باجنس مخالف،ازتعهدکمتری برخوردارند، درحالیکه طبق تحقیقات جدید،زنان نیزبه نسبت مردهامی تواننددست به خیانت زده ودرروابط خودپایبندنباشند!

لذاهدف نهایی مطالعات براین بوده که علت والگوی اصلی این عدم تعهدراشناسایی ودر ادامه به اصلاح وارائه راهکارهایی برای رفع این مشکل بپردازند.واقعیت این است که برخی زنهادرروابط طولانی مدّت ودرنهایت رعایت تعهددرتمام سالها،بالأخره آن چهره پلیدوكثیف خودرانشان داده،دست به خیانت زده وتعهدخودرازیرپامی گذارند.البته که مردهانیزبه همان میزان ممکن است بعدازداشتن یک رابطه طولانی بایک نفر،دست به خیانت بزنند.

درعین حال،هیچ یک ازطرفین،درنهایت لجبازی،حاضربه قبول بی وفایی وخیانت خودنیستند!

بااین تفاوت که روش خیانت وعلل آن دراین دوجنس مخالف،کاملا"دورویه متفاوت است.

مردهادرعین تعهدبه نفرخود،درصورت مجذوب شدن،چه ازنظرعاطفی یاجنسی بانفردیگر، تعهدخودرازیرپامی گذارند،درمقابل،زنهاتازمانیکه ازطرف مردخودکاملا"ازهمه نظرتأمین شوند،برتعهدخودپایبندمی مانند.امابه محض ایجادوادامه خللی دردرک وتأمین عواطف،روابط جنسی،مالی و...ازجانب مرد،باشروع مشکلات بین آن دو،زن نیزبسوی خیانت وبیراهه کشیده می شود.

بیشترزنهابراحتی نمی تواننددست به خیانت جنسی وایجادرابطه نزدیک بامردی دیگر بزنند،چراکه برخلاف مردها،ایجادیک رابطه جدیدسکس ازجانب زن،کاملا"درحالت رفتارو ابرازعاطفه خودنسب به مردقبلی،نمایان است.

ازنظرخانمها:

اگرمردهایادبگیرندنسبت به نفرخود،ازنظرعاطفی،جنسی،مالی و...پایبندباشند،دلیلی نداردکه زن دست به خیانت بزند،البته درمقابل خیلی زنها،شایدبتوانندحتّی باعدم وجود عشق واقعی بین خودوهمسرش،باعدم خلل درتأمین مردخوددرهمه زمینه ها،بازهم به وی(خانه داری،شستشو،پخت وپزو...)سرویس بدهد،این درحالیست که همزمان مرد،باکسی دیگرنیزمخفیانه درارتباط است!)

یکی دیگرازدلایل عدم خیانت زن وایجادرابطه سکس بامرددیگر،دیدگاه بدوبرچسبهای توهین آمیزیست که اجتماع نسبت به زنهادارند،چراکه دراین صورت به وی به دیدگاه زنی هوس ران،فاحشه و...نگاه می کنند.درحالیکه درصورت خیانت یک مردبه زن خود،جامعه نهایتا"یک برچسب خیانت کاربه وی می زند!شایدهم به دیدآدمی بی ارزش وکسی که باعواطف یک زن بازی می کندنگاه کنند،متأسفانه این دیدواین فرهنگ ازدیرزمان برای مردهامزیتی غیرمنصفانه بوده که باسیرزمان این افکاربازهم تغییرنکرده است.به قولی:

ازقدیم الایام،اجتماع باوضع قوانینی غلط وناعادلانه نسبت به مجازات ودیدگاه هادر موردخیانت مردبه زن،باارائه آزادیهایی غیرمستقیم وافراطی برای مردها،همواره آنهارا درخیانت وعدم وفاداری درروابط خود،جسورترکرده است.

یکی دیگرازدلایل عدم خیانت کمترازجانب یک زن این استکه،زنهادرروابط بیشتربه دنبال تأمین نیازهای عاطفی هستند.هرزنی باشروع رابطه ای متعهدانه بایک مرد،درروابط زناشویی وجنسی،تمام ارگانهای جسمی وی تامدتهاتحت تأثیراین رابطه سکس،رشدکرده وخوگرفته است وناخودآگاه نمی خواهدباخیانت،به تمامی این آرامش درونی وجسمی خودپایان داده یاخللی ایجادکند.

حس زن رابابدبینی اشتباه نگیرید،چراکه این حس هیچگاه به وی دروغ نمی گوید،درصورت خیانت یک مردوایجادروابط متعددوهمبسترشدن بازنهای دیگر،مطمئنا"وی به دلیل عدم تأمین نیازهای عاطفی به شدّت قبل،متوجه روابط آن مردبادیگران می شود.

ازدیدگاه روانشناسی،تصورزنهاهمیشه این بوده است که درصورت خیانت وایجادرابطه جنسی بافردی دیگر،تمام معنویات،اعتبار،اصالت وی به عنوان یک دخترشایسته ازبین می رود.

معمولا"زنهاییکه باآرایشهای زننده ولباسی عجیب،دراجتماع حاضرمی شوند،بارفتارهای ناپسندوجذب مردها،خطری برای زنهای متعهدمحسوب می شوند.ولی خوب،یک مرد همیشه زنی رابرای زندگی انتخاب می کندکه نسبت به همسروزندگی خود وفادارباشد،چراکه ازنظرزناشویی،برای هرمردی غیرقابل تصوراست که بچه زاده از همسرش حاصل رابطه خودباهمسرش نباشد!علاوه براین،مردهابایدبدانندکه ازنظرعاطفی وروحی،یک زن همیشه ازترس خیانت مردهاوقربانی نشدن،به روابط زناشویی خودپایبند وهمواره باتمام قوای به تداوم وتأمین همسرخوداهمیت می دهند.

درمقابل اگرمردنیزبه عدم بروزخیانت ازجانب زن خوداهمیت دهدوبه تعهدخودپایبند باشد،ناخودآگاه موجب ایجادرابطه ای عاشقانه وسالم درزندگی مشترکشان می شوند. دراین حالت،حتی مردبااین طرزفکر،همانقدرکه به تداوم زندگی خودبهامی دهد،بادیدن مردی دیگرکه قصدفریب زنی رادارد،به سرزنش وکنترل وی می پردازند.مردی که به وفاداری وتعهدزن خودایمان داشته باشدوازاین نظر،خیالش آسوده باشد،ازلحاظ عاطفی وروحی،دست به خیانت وارتباط بازنی دیگرنخواهدزد.

دراینجابه دلایل کشیده شدن یک زن به راه خیانت می پردازیم.

ازنظرمالی به اندازه کافی تأمین نشود.

 

به دلایلی چون،عدم همصحبتی ووقت گذاشتن همسرش برای وی،نیازهای عاطفی خودرا ازدیدمردش نادیده انگارد.

 

روابط همسرش باوی صمیمی نباشد.

 

ازنظرزناشویی وسکس،ارضانشود.

 

تنهایی مطلق وحس بیکسی درمنزل.

 

عدم بروزاحساسات مردنسبت به مزیتهای همسرش،مثل،زیبایی،تغییرات ظاهری و..،دراین حال زن احساس بی ارزشی می کند.

 

درصورت اعتیادمردبه الکل یااعمال خشونت وبددهنی.

 

درصورت اطمینان ازخیانت مرد.

 

عدم درک عواطف وآرزوهای زن.

 

درصورتیکه مرد،همسرخودراخانه نشین یاازشرکت درجمع منع نماید.

 

اعتیادیاقمارو...

 

نقض عضویااختلال درارتباط جنسی یادیگراعضاء بدن.

 

البته طبق آمار،زنهابه سه دلیل عمده دست به خیانت می زنند،درغیراینصورت مطمئنا"به تعهدخودپایبندند.

اول،نارضایتی یاعدم احساس خوشبختی درزندگی که ناشی ازکمبودیاوجودعوامل فوق می باشد،دراین صورت نیازهای خودرادرمرددیگرجستجومی کند.

دوم،دیدگاه اشتباه اجتماع نسبت به زنانی که قدرت جنسی وشهوت زیادی دارند،درنتیجه وی مجبوراست درروابط خودباهمسرش این حس راکنترل کندکه مبادامورداتهام واقع شودوهمواره جلوه اجتماعی خوبی رادرنظرهمسرش داشته باشد،این کنترل شهوت به وی فشارهای روحی وجسمی واردمی کند.

سوم،برخی زنهاهمواره براین باورندکه یک رابطه بالأخره به پایان می رسد،بنابراین باایجادروابط جنسی وخیانت باکس دیگر(درحین یک رابطه متعهدانه)،سعی می کنندقبل ازپایان یافتن رابطه خودبانفراصلی وضربه عاطفی خوردن،جایگزینی پیداکنند.